Burgen, Schlösser, Adelssitze

im Arrondissement Dunkerque

Anzahl Objekte: 4


Name Ort Art Bild
Name Ort Art Bild
BerguesBerguesehemalige Stadtbefestigung
IngelshofBambecqueWasserschloss
Motte-aux-BoisMorbecqueSchloss
Bild: By PhenixSfr [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons
Saint-Winoc (Bergues)BerguesKlosterruine
Bild: Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons