Burgen, Schlösser, Adelssitze

im Arrondissement Boulogne-sur-Mer

Anzahl Objekte: 15


Name Ort Art Bild
Name Ort Art Bild
AumontBoulogne-sur-merWasserburg
Bild: Velvet [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
BerguetteWacquinghenSchloss
BilleauvilleWimilleSchloss
Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-MerBurg
Bild: By Velvet (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-MerHôtel particulier
Bild: By MOSSOT (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
DenacreWimilleSchloss
Bild: Pierre André Leclercq, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
FresnoyeAlincthunSchloss
HardelotCondetteBurg
Bild: By Olivier [CC BY 2.0], Honvault
WimilleHerrenhaus
LozembruneWimilleSchloss
QuehenIsquesSchloss
Val d'HesdresWierre-EffroySchloss
VilleneuveBellebruneSchloss
WaminWaminSchloss
Bild: cc:https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pir6mon:by-sa:3.0
Wierre-au-BoisWierre-au-BoisSchloss